KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole
w latach 2019 - 2024

    
    
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju PSM I st. w Kole opiera się na badaniu oczekiwań nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły przeprowadzonych w tym roku, na wypracowanej kilka lat wcześniej misji szkoły, na sprawdzonych dotychczasowych działaniach szkoły i na zamierzeniach wynikających z aktualnych potrzeb placówki i jej celów.


    
Kształcenie


      Jakość kształcenia muzycznego jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki. Szansę na dobry poziom nauczania należy upatrywać w mądrej, wykwalifikowanej, zaangażowanej, wykształconej i współpracującej ze sobą kadrze pedagogicznej. Dzisiaj nauczycielem szkoły muzycznej może być nie tylko dobry muzyk wyposażony w dobry warsztat metodyczny, ale i człowiek o szerokim horyzoncie i dobrym sercu, umiejący rozwijać i promować to, co wartościowe, mający odwagę i potrafiący przeciwstawić się temu, co może zaszkodzić uczniowi. Winien być nim człowiek, który autentycznie kieruje się dobrem ucznia, nie przedkładając nad to egoistycznych korzyści. Konieczny zatem jest ciągły wzrost kompetencji i jakości pracy wszystkich nauczycieli, który będzie się przejawiał w systematycznym wzbogacaniu własnego warsztatu pracy, dokonywaniu samooceny i korekty niedoskonałości swojej pracy oraz aktywnym udziałem w doskonaleniu zawodowym. Stąd należy kontynuować odpowiednie planowanie i  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, zachęcać i wspierać nauczycieli w uczestnictwie w różnych zewnętrznych formach doskonalenia. Udział nauczycieli w dokształcaniu musi być wartościowy i przekładać się na wzrost jakości ich pracy, na wzrost efektywności nauczania.

    Uczniowie naszej szkoły powinni być dobrze formowani przez uczciwą pracę nad rozwojem własnych uzdolnień, wyposażeni w jak najlepsze podstawy muzyczne, w umiejętności estradowe i zespołowego muzykowania, zakochani w muzyce i znający jej wartość, odpowiedzialni, uczciwi, chętni do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społecznych, wrażliwi na piękno i dobrze przygotowani do podejmowania nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia. Wynika stąd konieczność ciągłego diagnozowania i oceniania poziomu kształcenia, a służą do tego egzaminy, przesłuchania półroczne, obowiązkowe popisy klasowe, wszelkie występy uczniowskie, wyniki Przesłuchań CEA i badań poziomu umiejętności uczniów klas najwyższych z kształcenia słuchu i audycji muzycznych, wyniki konkursów. Ale diagnoza, to początek drogi, potrzebna jest analiza,  wnioski i podejmowanie konkretnych działań usprawniających.
    Rozwój uzdolnień muzycznych ucznia winien się odbywać w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, toteż należy troskliwą opieką otaczać uczniów bardzo zdolnych poprzez zwiększony tygodniowy wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego, konsultacje z wybitnymi pedagogami, udział w warsztatach przedmiotowych i konkursach.
    Wszelkie konkursy dla uczniów, przesłuchania CEA oraz badania umiejętności z zakresu przedmiotów teoretycznych należy traktować przede wszystkim jako pomoc dydaktyczną, sposób na motywację i diagnozę, stąd wnikliwa analiza wyników służyć ma do wyciągania wniosków i do doskonalenia pracy dydaktycznej szkoły oraz poszczególnych nauczycieli.
    Nie należy też zapominać o organizowaniu prezentacji umiejętności i osiągnięć naszych uczniów w różnych formach (popisy klasowe, audycje szkolne, koncerty dla miasta i różnych środowisk), a także nagradzaniu uczniów za ich osiągnięcia i zaangażowanie (dyplomy, nagrody fundowane przez radę rodziców i sponsorów).

    Zespoły dają szansę rozwoju artystycznego, oraz satysfakcję muzykowania nawet uczniom przeciętnym, są bardzo dobrą formą oddziaływania wychowawczego, kształtują postawę odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie, a ponadto są one ulubionymi przez młodzież zajęciami, stąd nadal trzeba popierać dęty zespół instrumentalny, zespoły kameralne, chór, a także zespół rozrywkowy big band wspierany przez absolwentów i nauczycieli.

    Ważnym elementem kształcenia jest ocenianie, to ono ma istotny wpływ na motywowanie ucznia, dlatego należy stosować ocenianie wspierające, przykładać wagę do trafności przedstawianych uczniom wymagań edukacyjnych, przestrzegać Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz obiektywności oceniania uczniów podczas egzaminów promocyjnych w poszczególnych sekcjach.

     Dobra rekrutacja uczniów do szkoły warunkuje lepsze wyniki nauczania, zwiększa szansę na rozwój dzieci muzycznie uzdolnionych z terenu Powiatu Kolskiego oraz wzmacnia autorytet placówki w środowisku lokalnym i dlatego należy kontynuować współpracę ze szkołami i przedszkolami w zakresie wyłaniania uczniów uzdolnionych muzycznie, organizować zajęcia umuzykalniające i koncerty dla uczniów szkół ogólnokształcących i zerówek.

     Również koncerty profesjonalnych muzyków oraz wyjazdy do filharmonii, opery, wycieczki w celu zwiedzania miejsc związanych ze sztuką są doskonałym bodźcem motywacyjnym dla pedagogów i uczniów.
W związku z dużym zapotrzebowaniem licznych okolicznych orkiestr dętych na grających na tych instrumentach absolwentów, należy utrzymywać i rozwijać klasy instrumentów dętych oraz stale promować grę na tego rodzaju instrumentach w środowisku.

     Na poziom kształcenia w szkole muzycznej silny wpływ ma też klimat szkoły, aspekt wychowawczy i opiekuńczy, sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania szkołą, organizacja oraz warunki pracy i nauki, baza szkoły, jej promocja i działalność artystyczna w środowisku.Wychowanie i opieka


    Zadania dydaktyczne szkoły wiążą się ściśle z zadaniami wychowawczymi, ale uważam, że nie są one mniej ważne od tych pierwszych. Bowiem zaniedbania wychowawcze pociągają za sobą problemy w kształceniu. Oddziaływanie wychowawcze w szkole muzycznej są skuteczniejsze, niż w szkołach innego typu ze względu na indywidualność nauczania i obcowanie z samą muzyką, która wymusza na nauczycielu i uczniu emocjonalną otwartość oraz specyficzną więź. Stąd solidną realizację programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły przez wszystkich nauczycieli jest rzeczą bardzo pilną.
    Szkoła musi mieć na uwadze sprawy wychowawcze przy podejmowaniu różnych zadań dydaktycznych, krzewić prawdziwe wartości dobierając odpowiednią literaturę muzyczną oraz organizować koncerty i audycje muzyczne o znaczeniu wychowawczym, konsekwentnie wymagać od uczniów odpowiedzialności, uczciwości i poszanowania drugiego człowieka; nauczyciele muszą pamiętać o zasadzie „Słowa pouczają, ale przykłady pociągają".

    Nie mniej ważne jest, aby uczniowie w szkole byli i czuli się bezpieczni i akceptowani. Zapewnia to dyżur Pań woźnych w portierni, przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, statutowych zapisów dotyczących bezpieczeństwa, monitoring elektroniczny, System Sygnalizacji Pożarowej. Dużą wagę należy przywiązywać do życzliwego, przyjaznego i otwartego traktowania uczniów przez wszystkich pracowników szkoły oraz na zdrowe między nimi relacje.


Nadzór pedagogiczny, zarządzanie szkołą, organizacja pracy.

    Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i zarządzanie placówką służyć ma przede wszystkim jakościowemu realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, stąd też należy:
1)    z jednej strony dawać nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa, swobody i niezależności, z drugiej zaś, życzliwie i konkretnie wymagać jakości wykonywanych zadań oraz przestrzegania przepisów i dyscypliny pracy.
2)    jasno określać i komunikować cele i zadania,
3)    wspierać nauczycieli w formie organizowania i delegowania na szkolenia, udzielaniu wszelkich informacji, rad i wskazówek,
4)    zachęcać nauczycieli do zespołowego przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz do indywidualnych działań związanych z analizą, oceną i modyfikowaniem pracy pedagogicznej,
5)    dowartościowywać nauczycieli za ich wysiłki i ofiarność dobrym słowem, listem gratulacyjnym, dodatkiem motywacyjnym, nagrodą dyrektora szkoły oraz wnioskowaniem o nagrody i odznaczenia zewnętrzne,
6)    motywować nauczycieli poprzez wsparcie w zakresie ich awansów zawodowych i doskonalenia zawodowego,
7)    kontynuować styl zarządzania przez współpracę i wartości, poprzez uświadamianie nauczycielom ich ważnej misji społecznej,
8)    realizować ścisłą i owocną współpracę w realizacji wszelkich zadań, tworzenie i wspieranie efektywnych zespołów nauczycielskich,
9)    kreować przyjazny klimat, gdyż atmosfera i otwarty dialog jest podstawowym warunkiem prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego,
10)    kierować się dobrem wszystkich pracowników, wiernie przestrzegać wartości etycznych, przepisów prawa, kryteriów dotyczących dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora,

    Na jakość edukacji w szkole mają plany zajęć lekcyjnych, nie mogą kumulować zajęć w jednym czasie, np. lekcje instrumentu głównego i teorii muszą być rozłożone na 2 dni w tygodniu, z drugiej strony, lekcje w szkole muzycznej nie mogą zajmować uczniom całego tygodnia, zwłaszcza dojeżdżającym. Nauczyciele muszą zachowywać minimum 5-minutowe przerwy oraz zapewnić odpowiednie przerwy uczniom.
Należy doceniać rolę pracowników administracji i obsługi. Są to ludzie pierwszego kontaktu, odpowiadają za czystość i porządek, nadzorują bezpośrednio mienie szkoły, z jakości ich codziennej pracy korzysta cała społeczność szkolna. Od tej grupy pracowników, oprócz kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem, trzeba wymagać solidności, uczciwości i życzliwości wobec rodziców, uczniów i innych pozostałych interesantów.
    Dobra współpraca między organami szkoły, która okazała się do tej pory bardzo owocna, zaangażowanie Rady Rodziców jest dla szkoły nieocenioną pomocą zarówno w sprawach organizacyjnych, doradczych, opiniotwórczych i materialnych. Warunkiem takiej współpracy jest sprawny obieg informacji, co ze względu na specyfikę szkoły nie jest trudne, ale wymaga ciągłej uwagi dyrektora.

    
Animowanie kultury i promocja placówki

    Działalność koncertowa naszych uczniów jest doskonałym sposobem budowania autorytetu szkoły w mieście, a jednocześnie spełnia zadania szkoły w zakresie upowszechniania kultury muzycznej  i  kształtowania właściwego smaku muzycznego wśród odbiorców sztuki. Ponadto działalność taka daje uczniom możliwość artystycznej wypowiedzi i osiągania satysfakcji z uzyskanej wiedzy i umiejętności muzycznych.  Należy więc kontynuować i rozwijać następujące działania w tej kwestii:
1)    organizowanie koncertów okolicznościowych i tematycznych na różne okazje (Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Koncert Wiosenny, Bożonarodzeniowy),
2)    współpraca z Miejskim Domem Kultury i innymi instytucjami lokalnymi działającymi w sferze kultury i edukacji, z parafiami w celu wykorzystania akustycznych walorów kościołów, z lokalną prasą, portalami edukacyjnymi i TV Kablową,
3)    współorganizowanie życia muzycznego miasta z burmistrzem miasta, ze Starostwem i stowarzyszeniami,
4)    nadal być otwartym na propozycje innych podmiotów do współpracy w dziedzinie organizowania występów uczniowskich.

     Najlepszą wizytówką szkoły jest wysoka jakość wszystkich działań szkoły, przede wszystkim jakość prezentacji uczniowskich, ale również strona organizacyjna imprez. Muszą one być zawsze dobrze zaplanowane, przemyślane i zorganizowane.
Planowany na rok 2021 jubileusz 50-lecia szkoły będzie znakomitą okazją do prezentacji dorobku i promocji placówki.     
    
     Owocna okazała się współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w zakresie organizacji kilku edycji Turnieju Muzycznego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu wielkopolskiego, stąd należy tę współpracę podtrzymać celem współorganizowania kolejnych Turniejów.


Warunki pracy i nauki

     Celem zapewnienia dobrych warunków pracy i nauki w szkole należy odpowiednio dbać o dobre utrzymanie wyremontowanego obiektu poprzez systematyczne przeglądy i konserwację wszelkich instalacji i urządzeń, szczególnie cieplnych i wentylacyjnych oraz utrzymanie czystości i dbałość o pomieszczenia szkolne przez pracowników, nauczycieli i uczniów.
W ramach możliwości finansowych planuje się systematyczne wygłuszanie ścian między klasami, szczególnie w sali nr 6, 7 i 10 oraz przystosowanie klatki schodowej do pełnych wymogów przeciwpożarowych w zakresie skutecznego jej oddymiania.
     Na bieżąco należy uzupełniać i wzbogacać instrumentarium, akcesoria i inne pomoce. Dobrze byłoby wyposażyć kolejną klasę fortepianu w gabinetowy fortepian. Należy rozważyć z radą rodziców zakup stołu do ping ponga do świetlicy, by zachęcać dzieci do aktywności fizycznej w czasie wolnym od zajęć.

Wszystko, co  czyni szkoła musi mieć wpływ na rozwój ucznia


     Szkoła ma być wspólnotą dążącą do zbieżnych celów edukacyjnych, by wszyscy czerpali korzyści z dobrej pracy i z jej rozwoju, aby była w niej współodpowiedzialność za placówkę, wspólne ocenianie jakości jej pracy, świadomość budowy własnego autorytetu, kultura osobista oraz nienaganna postawa etyczno – moralna wszystkich jej pracowników.
Wszelkie działania szkoły, w różnych jej obszarach mają służyć dobru ucznia - „wszystko, co czyni szkoła musi mieć wpływ na rozwój ucznia”.  


Koło, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Back to top